Maailmanperinnön suojelu

Mitä maailmanperinnössä suojellaan?

Maailmanperinnöllä on oltava erityisen suurta yleismaailmallista merkitystä (outstandning universal value), jotka määritellään kolmen tekijän avulla: maailmanperintökriteerit, integriteetti ja suojelutoimenpiteet. Merenkurkun saaristo on valittu maailmanperintökohteeksi niin kutsuttujen geologisin maailmanperintökriteerien perusteella, joilla käytännössä tarkoitetaan nopeaa maankohoamista ja jääkausien leimaamaa kivistä maisemaa. Integriteetillä (eheydellä) tarkoitetaan sitä, kuinka ehjä maailmanperintö on. Jotta ainutlaatuiset maailmanperintöarvot ja maailmanperintöalueen integriteetti voidaan turvata, alueen tulee olla hyvin hoidettu, tarpeeksi suuri ja sen kehityksen tukee olla kestävää. Merenkurkun saaristossa geologiset arvot ovat keskeisellä sijalla, mutta niin kasvisto, eläimistö kuin kulttuurimaisemakin ovat olennainen osa maailmanperinnön integriteettiä. Ennen kuin alueemme sai maailmanperintöaseman, Suomen piti vakuuttaa että kaikki tarvittavat suojelutoimenpiteet on taattu lainsäädännön, hallinnon ja tiedottamisen keinoin.

Mikä maailmanperintöämme uhkaa?

Maankohoaminen on pysyvää vielä muutaman tuhannen vuoden ajan ja jääkauden jäljet maisemassa ovat poikkeuksellisen vakaita. Maailmanperinnön tuhoutuminen vaatisi laajamittaista alueen riistämistä tai

suuria luonnonkatastrofeja. Maailmanlaajuinen ilmaston lämpeneminen ei sinällään uhkaa maankohoamista, mutta kohoava merenpinta voi hidastaa maankohoamisen nykyisiä vaikutuksia. Potentiaalisia maailmanperintöön kohdistuvia uhkia voivat olla rakennushankkeet, jotka voivat olennaisesti muuttaa maankohoamismaisemaa. Myös kävijämäärän hallitsematon kasvu tai merellä tapahtuvat öljy- tai myrkkyonnettomuudet voivat uhata maailmanperinnön biologisia ja kulttuurisia arvoja.

Kuinka suojelemme maailmanperintöämme?

Jo 1990-luvulla, kauan ennen kuin Merenkurkun saaristo sai maailmanperintöaseman, noin 60 % alueesta oli liitetty kansallisiin luonnonsuojeluohjelmiin ja EU:n Natura 2000 luonnonsuojeluverkostoon. Luonnonsuojelualueita koskevat määräykset suojaavat erittäin hyvin niin geologisia muodostelmia, eläimiä kuin kasvejakin. Luonnonsuojeluohjelmiin kuulumattomia alueita on pääosin merialueilla, vaikka näitä on myös Raippaluodon ja Björkön maa-alueilla. Maailmanperinnön ainutlaatuiset arvot on suojattu riittävässä määrin Suomen omalla lainsäädännöllä, joka säätelee koko alueen kaikkia toimintoja. Maailmanperintöarvo ei tuo mukanaan uutta lainsäädäntöä eikä tiukenna aiempia suojelupäätöksiä.