Pinnan alla

Merenkurkun merialue on erittäin ainutlaatuinen, sillä siellä makean- ja suolaisenveden lajit elävät rinta rinnan. Suolapitoisuus Merenkurkun murtovedessä on vain 0,4-0,5 %. Pitoisuus on hyvin matala verrattuna suuriin valtameriin, joiden suolapitoisuus on yleensä n. 3 %. Alhaisen suolapitoisuuden takia monien meressä elävien lajien pohjoisin levinneisyysalue sijaitsee juuri Merenkurkussa. Näissä erityisissä olosuhteissa ei moni laji kykene elämään, sillä useimmat lajit ovat herkkiä ympäristön muutoksille. Siksi suuriin valtameriin verrattuna ei Merenkurkun alueella elä kovin montaa eri lajia. Saaristo on kauttaaltaan hyvin matalaa ja se on syvimmillään n. 25 metriä.

Jääkauden jättämät geologiset jäljet eivät ole näkyvissä pelkästään vedenpinnan yläpuolella; myös merenpohjaan on muodostunut moreeniselänteitä kivistä ja lohkareista, jotka pikkuhiljaa muotoutuvat saariksi noustessaan vedenpinnan yläpuolelle. Näissä vedenalaisissa moreeniselänteissä, ts. riutoissa, kasvaa usein erilaisia leviä ja muita kasveja. Rakkolevävyöhykkeet muodostavat sekä pieneläimille että kaloille edullisia kasvuympäristöjä ulkosaaristossa. Näitä merenalaisia leväselänteitä on muun muassa pitkin Norrskäriä.

Kuva: Vedenalainen moreeniselänne, jossa kasvaa levää ja merilevää, Gråsjälsgrynnorna (Moikipää)

Vedenpinnan alle voi muodostua myös hiekka- tai sorasärkkiä. Ne ovat tärkeitä kutupaikkoja kaloille, mutta myös hylkeet tapaavat viihtyä niissä. Merenalaiset penkereet eivät ole kovin yleisiä Merenkurkussa, mutta niitä on kuitenkin Norrskärissä ja luultavasti myös Utgrynnan-Storkallanissa ja Snipansgrund-Medelkallanissa.

Lähteet

Airaksinen O., Karttunen K. (red.), 1999. Natura 2000 handbok över de finska naturtyperna, ruotsinkielinen käännös (Åhman M. och Stenberg M.) suomenkielisestä painoksesta Natura 2000 – luontotyyppiopas, Suomen ympäristökeskus, Ympäristöopas 46, 194 s. 2001.

Metsähallitus. 2010. Skötsel- och användningsplan för Kvarkens yttre skärgård, förslag.

Rinkineva L., Bader P. 1998. Kvarkens natur. Kvarkenrådets publikationer 10, Vaasa.